Säännöt

JÄRVI-SUOMEN KYLÄT RY:N SÄÄNNÖT

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Järvi-Suomen kylät ry. (JÄSKY) ja sen kotipaikka on Mikkelin kaupunki.

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia kylä- ja asukastoiminnan kehittäjänä, kylätoimikuntien sekä kylä- ja asukasyhdistysten yhteistyöelimenä ja edunvalvojana Etelä-Savon alueella. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 • järjestää kokouksia, kyläpäiviä, luento- ja esitelmätilaisuuksia sekä muuta, niin jäsenille kuin ulospäin suuntautuvaa koulutus- ja tiedotustoimintaa,
 • toimialueensa kylä- ja asukastoiminnan etujärjestönä osallistuu aluetta koskevaan suunnitteluun ja pyrkii vaikuttamaan päätöksentekoon,
 • on yhteistyössä kylä- ja asukastoiminnan keskusjärjestöjen sekä alueellisten ja valtakunnallisten viranomaisten ja järjestöjen kanssa kylien ja asukasalueiden asukkaiden elämään vaikuttavien tavoitteiden toteuttamiseksi.
 • tekee aloitteita ja esityksiä viranomaisille ja antaa lausuntoja,
 • edistää kylä- ja asukastoimikuntien ja -yhdistysten omatoimisuutta.

Yhdistyksellä on toimintansa tukemiseksi oikeus ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia, omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta, harjoittaa vähäistä kustannustoimintaa, tavanomaista kioskikauppaa ja kahvilaliikettä sekä asianomaisen luvan saatuaan toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä.

3 § Jäsenet
Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä Etelä-Savon alueen rekisteröidyt kehittämisyhteisöt, kylä- ja asukasyhdistykset sekä kylä- ja asukastoiminnasta kiinnostuneet yksityiset henkilöt, jotka suorittavat syyskokouksen määräämän jäsenmaksun. Jäsenyydestä päättää yhdistyksen hallitus.

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

Yhdistyksen hallituksella on oikeus erottaa jäsen, joka toimii yhdistyksen sääntöjä tai periaatteita vastaan tai aiheuttaa muutoin vahinkoa yhdistykselle tai on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta vielä kuusi kuukautta eräpäivän jälkeen.

Kannattajajäseneksi, jolla ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa, hallitus voi hyväksyä yksityisen henkilön, oikeuskelpoisen yhteisön tai yrityksen,  joka suorittaa syyskokouksen määräämän kannattajajäsenmaksun.

Hallitus pitää yhdistyksen jäsenistä lainmukaista jäsenluetteloa.

4 § Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen varsinaiset kokoukset ovat kevätkokous ja syyskokous. Kevätkokous pidetään tammi-huhtikuussa ja syyskokous loka- joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, milloin varsinainen kokous niin päättää tai hallitus katsoo sen tarpeelliseksi taikka vähintään yksi viidesosa (1/5) yhdistyksen varsinaisista jäsenistä erikseen ilmoitettua tarkoitusta varten sitä kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen päivän kuluessa vaatimuksen hallitukselle jättämisestä.

Kutsu varsinaiseen sekä ylimääräiseen kokoukseen on toimitettava kirjeitse tai sähköpostitse yhdistyksen jäsenille ja ilmoitettava siitä yhdistyksen kotisivuilla tai muulla yhdistyksen kokouksen päättämällä tavalla vähintään kolme viikkoa ennen kokousta.

Yhdistyksen kokouksissa varsinaisina jäseninä olevilla yhdistyksillä on kullakin viisi (5) ääntä ja yksityisillä henkilöillä yksi (1) ääni. Päätökset tehdään yksinkertaisella enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

5 § Varsinaiset kokoukset
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä
 6. Esitellään edellisen toimintavuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto ja päätetään tilien hyväksymisestä sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille tai toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto kuluneena vuonna tai siitä annettu lausunto saattavat antaa aihetta.
 7. Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, jotka hallitus haluaa kevätkokoukselle esittää tai joista on hallitukselle tehty esitys vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus.
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma.
 6. Määrätään seuraavan vuoden varsinaisen ja kannattajajäsenmaksun suuruus ja kantotapa.
 7. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista.
 8. Hyväksytään seuraavan vuoden talousarvio.
 9. Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi.
 10. Valitaan jäsenet hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle sekä heille jokaiselle samaksi ajaksi henkilökohtaiset varajäsenet.
 11. Valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi toiminnantarkastaja ja näille varamiehet tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa.
 12. Valitaan edustaja/edustajat alueellisiin ja valtakunnallisiin järjestöihin.
 13. Päätetään yhdistyksen kokousten koollekutsumistavasta sääntöjen 4§:n määräämissä rajoissa.
 14. Käsitellään muut mahdolliset asiat, jotka hallitus haluaa syyskokoukselle esittää tai joista on tehty hallitukselle esitys vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta.

6 § Hallitus
Yhdistyksen toimintaa suunnittelee ja johtaa syyskokouksessa valittava hallitus, johon kuuluu vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja sekä 8 – 10 kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua muuta jäsentä, joista vuosittain on puolet erovuorossa. Hallitukseen valitaan vastaavaksi ajaksi henkilökohtaiset varajäsenet. Jäsenten erovuorot määräytyvät ensin arvan ja sitten vuoron mukaan. Hallituksen jäsenen ja henkilökohtaisen varajäsenen toimikausi voi kestää yhtäjaksoisesti enintään 6 vuotta (3×2).

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä kutsuu sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt vuodeksi kerrallaan.

Hallitus voi asettaa keskuudestaan juoksevien asioiden hoitamista ja asioiden valmistelua varten 3 – 4 jäsenisen työvaliokunnan.

Hallitus voi asettaa avukseen sääntöjen edellyttämiä tehtäviä varten sille vastuunalaisia pysyviä tai tilapäisiä toimikuntia tai jaostoja.

Hallituksen jäsenen ja varajäsenen tulee olla yhdistyksen henkilöjäsen, hallituksen toimikautenaan.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään 3 hallituksen jäsentä sitä kirjallisesti vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet (½) sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien, on läsnä. Hallitus voi kokoontua myös puhelimitse, videoneuvottelulaitteiden avulla tai muita tietoverkkojen välineitä käyttäen.

Hallituksen varajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa

Hallituksen kokouksesta pidetään pöytäkirjaa.

7 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa yhdistyksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

8 § Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain, ja ne on jätettävä tilin- ja toiminnantarkastajille vähintään neljätoista (14) päivää ennen kevätkokousta. Tilin- ja toiminnantarkastajien tulee palauttaa tilit lausuntoineen hallitukselle vähintään kolme päivää ennen kevätkokousta.

9 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä ainoastaan yhdistyksen kokouksissa. Muutosehdotuksen on tällöin hyväksytyksi tullakseen saatava vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Ehdotus yhdistyksen purkamisesta on käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joiden väliä tulee olla vähintään yksi kuukausi, ja ehdotuksen on hyväksytyksi tullakseen saatava kummassakin kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi sen varat luovutetaan kylätoimintaa edistävään tarkoitukseen sekä huolehditaan arkiston ja museokokoelmien tai vastaavien säilymisestä jonkin muun oikeuskelpoisen yhteisön hallinnassa sen mukaan kuin yhdistyksen viimeinen kokous päättää.

10§ Yleiset yhdistyslain säännösten noudattaminen
Edellä olevien määräysten lisäksi yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.

– Takaisin yhdistys-sivulle –